privacy en koekjes

FOX & WOLF PRIVACYVERKLARING

Deze Privacykennisgeving vertelt u over FOX & WOLF, geregistreerd bedrijfsnummer Y608504W & Y6085229H, met onze maatschappelijke zetel te: Calle Niagara 63. Dehesa de Campoamor. Alicant. 03189.

"wij" of "ons" of "ons" betekent FOX & WOLF.

"u" of "uw" betekent een individu of een partij die de Bedrijfsnaam Website bezoekt en/of gebruikt.

"Website" betekent het geheel of een deel van de website gecontroleerd of geëxploiteerd door FOX & WOLF, samen met haar dochterondernemingen en elke houdstermaatschappij van FOX & WOLF en elke dochteronderneming van een dergelijke houdstermaatschappij. Wij zijn de eigenaar en exploitant van de websites op www.foxandwolf.es (de "Sites" of "Platforms"). Wij nemen uw privacy serieus en vragen u deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

WIE WE ZIJN

FOX & WOLF is een luxe huisparfummerk.

FOX & WOLF is geregistreerd als gegevensbeheerder bij de Information Commissioner's Office (ICO) in Spanje.

Als gegevensbeheerder van de persoonsgegevens die wij van u verzamelen, zijn wij verantwoordelijk voor hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan en gebruiken. Het betekent dat wij moeten voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming, d.w.z. De Data Protection Act 2018 (DPA2018) en de General Data Protection Regulation (GDPR) en alle andere geldende en van tijd tot tijd gewijzigde of vervangende wetgeving inzake gegevensbescherming.

Persoonlijke informatie is alles wat ons in staat stelt u op enigerlei wijze te identificeren: 

Uw naam, uw geboortedatum, uw telefoonnummer, uw foto enz. 

Via de Website kan u gevraagd worden om persoonlijke informatie te verstrekken. Als u onze persoonsgegevens verstrekt, zullen wij te allen tijde de DPA2018 en de GDPR naleven.

WANNEER WE INFORMATIE VERZAMELEN

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij persoonlijke informatie:

1) Registreer om een account bij ons aan te maken;
2) Log in op uw account, of het 'Dashboard' bij ons
3) Vul een online aanvraagformulier of 'contacteer ons' formulier in of chat met ons via de chat knop
4) Accepteer cookies en bezoek / blader door onze website
5) Stuur een e-mail naar ons met behulp van een van de e-mailadressen die op onze websites staan
6) Neem telefonisch contact op met ons op en stel een vraag of geef ons enkele van uw gegevens
7) Maak een account aan via Facebook, Google of LinkedIn
8) Maak uw interesse kenbaar in een carrière bij FOX & WOLF

Wij willen niet dat u voor verrassingen komt te staan en zullen uw persoonsgegevens niet gebruiken voor doeleinden die u onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet zou verwachten.

WAAROM WE DEZE INFORMATIE GEBRUIKEN

Wij gebruiken dergelijke persoonlijke informatie om:

1) u te voorzien van de goederen en diensten die u bij ons hebt gekocht/aangevraagd
2) met u te communiceren, ook in antwoord op uw vragen
3) onze diensten te verbeteren en in te spelen op veranderende behoeften
4) de persoonlijke informatie die wij over u hebben nauwkeurig en up-to-date te houden (als u ons nieuwe persoonlijke informatie verstrekt via de website)
5) ervoor te zorgen dat u kunt worden vermeld in betalingsvoorwaarden/factureringsgegevens.

Het is mogelijk dat wij de bovengenoemde diensten niet aan u kunnen leveren als u ons niet voldoende persoonsgegevens verstrekt om dit te kunnen doen. Indien u op of via de Website een verzoek om nadere informatie indient, worden de door u in het kader van dit verzoek verstrekte gegevens door ons slechts zolang bewaard als nodig is om op uw verzoek te reageren.

Alle links zijn bedoeld voor uw gemak om nadere informatie te verstrekken. Zij betekenen niet dat wij de site(s) onderschrijven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw informatie die door een website van een derde partij wordt verzameld zodra u hun site bezoekt.

ENQUÊTES / KLANTENFEEDBACK

FOX & WOLF kan enquêtes versturen om feedback van klanten te krijgen over onze goederen en diensten. Toestemming is niet vereist om deze activiteit uit te voeren volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming. Het invullen van een enquête is puur vrijwillig.

Alle verstrekte informatie kan anoniem zijn, tenzij u ervoor kiest om uw naam of andere persoonlijke informatie te verstrekken. Als u dat doet, gebruiken wij die alleen voor verdere verduidelijking of feedback en verwijderen wij ze overeenkomstig onze bewaartermijnen.

MARKETING

FOX & WOLF zal uw persoonlijke gegevens nooit voor andere dan de genoemde redenen gebruiken. Wij zullen ze niet verkopen of doorgeven aan derden voor marketing- of commerciële doeleinden. Wij zullen alleen contact met u opnemen om ons werk, onze evenementen of andere promotionele activiteiten te promoten als wij daarvoor uw toestemming hebben.

FOTOGRAFIE / VIDEO'S

Wij gebruiken uw foto*/video*/testimonial* alleen op onze website en sociale media als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven en/of u een formele recensie of testimonial schrijft en indient. 

* Indien u besluit uw toestemming in te trekken, kunnen wij uw foto/video/testimonial verwijderen van onze websites en/of onze eigen online publicaties. Wij kunnen uw gegevens NIET verwijderen uit reeds gedrukt en/of verspreid materiaal. Ook kunnen wij uw gegevens niet verwijderen van andere Social Media kanalen waarover wij geen directe controle hebben.

ONZE RECHTSGRONDSLAGEN VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Onze verwerking van uw persoonsgegevens is in de eerste plaats noodzakelijk om u een van onze diensten te kunnen leveren. 

Op basis van uw "Toestemming"

In dat geval worden uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met deze toestemming en kunt u deze toestemming te allen tijde schriftelijk intrekken. Uw toestemming is bijvoorbeeld nodig om u marketing- en promotieberichten te sturen.

Noodzakelijk voor de uitvoering van een"Overeenkomst".

* Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

Naleving van een"wettelijke verplichting

* Om te voldoen aan verschillende wettelijke en/of regelgevende verantwoordelijkheden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het naleven van anti-witwaswetgeving, het delen van gegevens met overheden.

Noodzakelijk voor de doeleinden van"Legitiem belang". 

* Ten slotte kunnen wij uw persoonsgegevens ook verwerken wanneer wij menen dat een dergelijke verwerking in ons (of een derde) legitieme belang is en op voorwaarde dat een dergelijke verwerking uw belangen, rechten en vrijheden niet schaadt.

Voorbeelden van onze verwerking in overeenstemming met legitieme belangen zijn onder meer:

* Wanneer wij uw persoonsgegevens bekendmaken aan een of meer van onze geassocieerde/dochterondernemingen na een herstructurering of voor interne administratieve doeleinden
* Wanneer wij bepaalde ondernemingen identificeren die u extra voordelen kunnen bieden voor onze Dienst of die ons waardevolle informatie kunnen verschaffen over uw gebruik van onze Dienst
* Verwerking met het oog op netwerk- en informatiebeveiliging, inclusief het voorkomen van ongeoorloofde toegang tot ons elektronische communicatienetwerk
* Het uitwerken van een op maat gemaakte beloningsregeling voor Kopers.

MET WIE WE HET DELEN

Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen met de volgende organisaties voor de doeleinden die worden beschreven in het gedeelte 'wanneer wij informatie verzamelen' van deze kennisgeving:

* Aan elke ontvanger indien dit wettelijk of wettelijk vereist is
* Aan elke regelgevende instantie of vergunningverlenende instantie of autoriteit
* Aan derden die diensten aan ons of namens ons leveren
* Aan derden voor marketingdoeleinden, mits u hiermee hebt ingestemd of geen bezwaar hebt gemaakt, zoals hieronder beschreven, zoals hieronder beschreven
* Aan derden die ons of ons bedrijf of een deel van ons of ons bedrijf kopen
* Als wij te goeder trouw geloven dat een dergelijke actie noodzakelijk is - om te voldoen aan een wet of te voldoen aan een juridisch proces dat aan ons wordt gevoerd - om onze rechten of eigendom te beschermen en te verdedigen;Met uw toestemming
* Ten behoeve van de bedrijfscontinuïteit; en
* Een incassobureau (of andere derde partij), ten behoeve van de invordering, afwikkeling of betaling in verband met een boeking van ons platform of onze faciliteiten;

Algemene openbaarmakingen: Naast de hierboven vermelde specifieke voorbeelden van openbaarmakingen kunnen wij uw persoonsgegevens bekendmaken aan onze werknemers, werknemers van andere bedrijven van onze Groep, onze agenten en aan externe dienstverleners die uw persoonsgegevens gebruiken om onze diensten te verlenen.

HOE LANG HOUDEN WE HET

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld. Wij verzamelen niet meer persoonlijke informatie van dan nodig is voor onze doeleinden en ons beleid inzake gegevensbeheer omvat het verwijderen van alle persoonlijke informatie die wij niet langer nodig hebben. 

 

Aangezien ons platform ook een chat- en gespreksopnamefaciliteit bevat, kunnen wij het logboek van elk chat- of opgenomen gesprek bewaren. De gespreksopnamen en chatlogs worden 6 maanden bewaard.

Indien u de website niet meer gebruikt, bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende een periode van 6 (zes) jaar om ons in staat te stellen aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen en ons te verdedigen tegen eventuele claims. Persoonsgegevens die voor deze doeleinden niet nodig zijn, worden na deze periode verwijderd. Persoonsgegevens worden op een veilige manier verwijderd.

HOE WE HET VEILIG HOUDEN

De veiligheid van uw persoonlijke informatie is voor ons van het grootste belang en wij gebruiken technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Hoewel wij redelijke inspanningen zullen leveren om uw persoonsgegevens te beschermen, is het gebruik van internet echter niet volledig veilig en daarom kunnen wij de veiligheid van persoonsgegevens die door u via internet worden overgedragen, niet garanderen.  

Ook kunnen wij de veiligheid van persoonlijke informatie die via sociale media met ons wordt gedeeld niet garanderen. Wij zullen GEEN persoonlijke informatie delen via sociale media. Als u zich zorgen maakt over de veiligheid van uw persoonlijke informatie, neem dan contact met ons op voor meer informatie.

LINKS NAAR ANDERE SITES

De Website kan links bevatten naar andere websites die geen eigendom zijn van of gecontroleerd worden door ons. Deze privacyverklaring dekt niet de links naar websites van derden die zich op de Website bevinden of websites die via dergelijke links toegankelijk zijn en elk gebruik van dergelijke websites door u is op eigen risico.

PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE U OVER IEMAND ANDERS VERSTREKT

Wij begrijpen dat er situaties kunnen zijn waarin u onze persoonlijke informatie over iemand anders verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u uw bestelling aan een andere persoon en een ander adres levert. In die situaties bevestigt u dat:

* De andere persoon, of zijn werkgever, heeft ermee ingestemd dat u voor hem optreedt en dat wij de persoonlijke informatie van die persoon gebruiken voor de doeleinden die worden beschreven in het gedeelte "wanneer wij informatie verzamelen" van deze kennisgeving
* U hebt de andere persoon geïnformeerd over onze identiteit en de inhoud van deze kennisgeving, met inbegrip van de doeleinden waarvoor wij de persoonlijke informatie van die persoon zullen gebruiken zoals beschreven in het gedeelte "wanneer wij informatie verzamelen" van deze kennisgeving; en

Deze mededeling is van toepassing op onze verzameling, verwerking en gebruik van de persoonsgegevens van de andere persoon op dezelfde wijze als op uw eigen persoonsgegevens.

UW RECHTEN

Het is belangrijk dat de persoonlijke informatie die wij over u verzamelen, opslaan en gebruiken nauwkeurig en actueel is. Houd ons op de hoogte van eventuele wijzigingen door contact met ons op te nemen. In bepaalde omstandigheden geeft de wet u het recht om te verzoeken:

* Een kopie van uw persoonlijke informatie en om te controleren of wij deze informatie bewaren en gebruiken in overeenstemming met de wettelijke vereisten.
* Correctie van onvolledige of onjuiste persoonlijke informatie die wij over u bewaren en gebruiken.
* Verwijdering van uw persoonlijke informatie wanneer er geen goede reden is om deze te blijven bewaren en gebruiken. U hebt ook het recht ons te vragen dit te doen wanneer u er bezwaar tegen hebt dat wij uw persoonlijke informatie bewaren en gebruiken (zie contactgegevens).
* Het tijdelijk opschorten van het gebruik van uw persoonlijke informatie, bijvoorbeeld als u wilt dat wij de juistheid ervan of de reden voor de verwerking ervan controleren.
* De overdracht van uw persoonlijke informatie aan een andere organisatie.
* U kunt er ook bezwaar tegen maken dat wij uw persoonsgegevens bewaren en gebruiken wanneer onze rechtsgrondslag legitieme belangen zijn (onze legitieme belangen of die van een derde partij).

Neem contact met ons op als u een van de bovenstaande verzoeken wilt indienen. Wanneer u een verzoek doet, kunnen wij u om specifieke informatie vragen om ons te helpen uw identiteit om veiligheidsredenen te bevestigen. Normaal gesproken hoeft u geen kosten te betalen als u een van de bovenstaande verzoeken doet, maar wij kunnen een redelijke vergoeding vragen of weigeren te voldoen als uw verzoek om toegang duidelijk ongegrond of buitensporig is.

FEEDBACK EN KLACHTEN

Wij verwelkomen uw feedback over de manier waarop wij uw persoonlijke informatie opslaan en gebruiken, en deze kunt u ons sturen op:

FOX & WOLF

Calle Niagra 63, Unit 33. Dehesa de Campoamor. Alicante. 03189.

team@foxandwolfcollection.com

+34965027081

UPDATES VAN DEZE KENNISGEVING

Wij kunnen deze mededeling te allen tijde bijwerken en u dient af en toe te controleren of u op de hoogte bent van de meest recente versie die van toepassing is telkens wanneer u onze website bezoekt. Als wij enige belangrijke wijzigingenzullen wij een aparte mededeling op onze website plaatsen, zodat dit voor alle bezoekers duidelijk is.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer (of ander toegangsapparaat) wordt geplaatst wanneer u onze website bezoekt. Wij gebruiken cookiebestanden voor analytische doeleinden om statistische informatie te verzamelen over uw gebruik van onze website. De informatie die wij verkrijgen door het gebruik van cookies bevat gewoonlijk geen persoonlijke gegevens. Hoewel wij informatie kunnen verkrijgen over uw computer of ander toegangsapparaat, zoals uw IP-adres, uw browser en/of andere internet log informatie, zal dit u meestal niet persoonlijk identificeren.

Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u uw browserinstellingen wijzigen zodat cookies niet worden geaccepteerd. Als u dit doet, moet u er rekening mee houden dat u een deel van de functionaliteit van deze website kunt verliezen. U kunt de cookies verwijderen/beperken zoals voor elke andere cookie - zie verschillende links hieronder om u in staat te stellen dit te doen....

Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835

Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Als u ook http://www.allaboutcookies.org bezoekt, geeft deze site advies over hoe dit te doen en verdere informatie over cookies en hoe ze te beheren.